فهرست کارها و پروژه های انجام شده و درحال انجام (در سطح کشور) 

ردیفنام سازمانعنوان قراردادتاریخ قرارداداستان مربوطه
۱  شهرداری منطقه ۱ و ۲ بندرعباسارائه و پیاده سازی سیستم اطلاعات ممیزی و وصول عوارض (شهرنگار۱)۱۳۷۷هرمزگان 
2 شهرداری شاهدیه اجرای پروژه ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1379 یزد
۳ شهرداری شاهدیه اجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۲ یزد
۴ شهرداری شاهدیه ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۳ یزد
۵  شهرداری زارچ اجرای پروژه ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1382 یزد
۶  شهرداری مرودشت ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۲فارس 
7شهرداری زارچاجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۲یزد
۸  شهرداری حمیدیا اجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1383 یزد
۹   شهرداری اشکذر اجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1383 یزد
۱۰   شهرداری خرم دره ارائه و پیاده سازی سیستم اطلاعات ممیزی و وصول عوارض (شهرنگار۱)۱۳۸۳ زنجان 
11    شهرداری حاجی آباد اجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1383هرمزگان 
12شهرداری مینابارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۴هرمزگان 
13 شهرداری زارچ ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۴ یزد
۱۴ شهرداری اشکذر  اجرای عملیات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۴ یزد
۱۵ شهرداری اشکذر  ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۴ یزد
۱۶شهرداری کرماناجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1384 کرمان 
17شهرداری حاجی آباداجرای عملیات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۴هرمزگان 
18 شرکت مسکن سازان یزدتهیه و ارائه سیستم اطلاعات جغرافیائی  از املاک در بافت قدیم یزد۱۳۸۴ یزد
۱۹ شهرداری حمیدیا  ارائه و پیاده سازی سیستم اطلاعات ممیزی و وصول عوارض (شهرنگار۱)۱۳۸۵ یزد
۲۰شهرداری تفت ارائه و پیاده سازی سیستم اطلاعات ممیزی و وصول عوارض (شهرنگار۱)۱۳۸۵ یزد
۲۱شهرداری حاجی آباد ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۵هرمزگان 
22شهرداری مینابارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۵هرمزگان 
23شهرداری تفت اجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1385 یزد
۲۴ شهرداری زرقاناجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1385فارس 
25 شهرداری زرقان اجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۵فارس 
26اداره کل راه و ترابری یزدارائه و پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات جغرافیایی راهها 1385 یزد
۲۷ شهرداری زرقان ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۶فارس 
28شهرداری رفسنجان اجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1386 کرمان 
29شهرداری بندر خمیراجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1386هرمزگان 
30شهرداری بندر خمیرارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۶هرمزگان 
31شهرداری یزداجرای پروژه نظارت بر حسن انجام کار قرارداد داده آمایی و ممیزی۱۳۸۶یزد
۳۲شرکت گازیزداجرای پروژه تعیین اطلاعات ممیزی و شبکه گاز شهر تفت 1386 یزد
۳۳شرکت گازیزداجرای پروژه تهیه الکترونیک نقشه ها۱۳۸۶ یزد
۳۴شهرداری خرم درهاجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1386 زنجان 
35سازمان مسکن و شهرسازی یزداجرای پروژه تعیین کاربریها و شناخت اراضی شهرزارچ۱۳۸۶ یزد
۳۶سازمان مسکن و شهرسازی یزداجرای پروژه تعیین کاربریها و شناخت اراضی شهر یزد۱۳۸۶ یزد
۳۷شهرداری منطقه ۱یزد اجرای پروژه نظارت ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۷ یزد
۳۸شهرداری چابهارارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ سیستان و بلوچستان
۳۹شهرداری چابهاراجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۷ سیستان و بلوچستان
۴۰شهرداری چابهاراجرای پروژه تهیه نقشه های GIS REAGY … و تهیه نرم افزار واکذاری املاک ۲۰۰۰هکتار۱۳۸۷ سیستان و بلوچستان
۴۱شهرداری چابهاراجرای عملیات برداشت اطلاعات معابر و استخراج اطلاعات شهرسازی۱۳۸۷ سیستان و بلوچستان
۴۲شهرداری شاهدیهارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷یزد
۴۳شهرداری احمد آبادارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ یزد
۴۴ شهرداری زارچ ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ یزد
۴۵شهرداری مرودشتارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷فارس 
46شهرداری تفتارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ یزد
۴۷شهرداری اشکذرارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ یزد
۴۸شهرداری بندر خمیراجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۸هرمزگان 
49شهرداری حمیدیاارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸ یزد
۵۰ شهرداری میناب ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸هرمزگان 
51شهرداری حاجی آباد  ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸هرمزگان 
52شهرداری ابهرارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸ زنجان
۵۳شهرداری قشم ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸هرمزگان 
54شهرداری بیکاهارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸هرمزگان 
55شهرداری میناباجرای عملیات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۸هرمزگان 
56شهرداری اردکان ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸ یزد
۵۷شهرداری اردکان اجرای عملیات مشاوره ممیزی و ساماندهی بایگانی ها۱۳۸۸ یزد
۵۸شهرداری ایور         اجرای عملیات ساماندهی بایگانی،ممیزی و بروز رسانی نقشه های GIS Ready1388 خراسان شمالی
۵۹شهرداری ایورارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸ خراسان شمالی
۶۰شهرداری شهربابکاجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1388 کرمان 
61شهرداری گلستاناجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1388 تهران 
62شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشوراجرای عملیات ساماندهی بایگانی ( ماشین آلات )۱۳۸۸ تهران 
63شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشوراجرای عملیات ساماندهی بایگانی ( بایگانی هیئت سه نفره )۱۳۸۸ تهران 
64سازمان آمار و فناوری یزداجرای پروژه تهیه (RFP) پایانه مسافربری۱۳۸۸یزد
۶۵شهرداری بندر خمیرارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹هرمزگان 
66شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشوراجرای عملیات ساماندهی بایگانی  (بایگانی ادار حقوقی)۱۳۸۹ تهران 
67شهرداری بندر عباسارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹بندر عباس
۶۸شهرداری ابهراجرای پروژه بروز رسانی نقشه های GIS Ready1389ابهر
۶۹سازمان آمار و فناوری یزداجرای پروژه تهیه (RFP) ممیزی املاک دولتی۱۳۸۹یزد
۷۰شهرداری یزداجرای عملیات برداشت اطلاعات از املاک تجاری شهریزد (قرارداد اول)۱۳۸۹یزد
۷۱شرکت بهسازی و عمران شهری ایراناجرای عملیات ممیزی املاک و تهیه سیستم حسابداری املاک و اراضی۱۳۸۹تهران
۷۲شهرداری شهر رازارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹خراسان شمالی
۷۳شهرداری تیتکانلوارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹خراسان شمالی
۷۴شهرداری فاروجارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹خراسان شمالی
۷۵شهرداری حصارو گرمخانارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹خراسان شمالی
۷۶شهرداری  احمد آبادپشتیبانی سال  اول قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹یزد
۷۷شهرداری  چابهارپشتیبانی سال اول قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹سیستان و بلوچستان
۷۸شهرداری چابهارارائه و پیاده سازی نرم افزار وصول عوارض خودرو (تحت وب)۱۳۸۹سیستان و بلوچستان
۷۹شهرداری قاضیارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰خراسان شمالی
۸۰شهرداری قیدارارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰زنجان
۸۱شهرداری جاجرماجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1390خراسان شمالی
۸۲شهرداری جاجرمارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS(شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰خراسان شمالی
۸۳شهرداری ابهراجرای پروژه اصلاح کدهای نوسازی املاک شهر ابهر۱۳۹۰زنجان
۸۴سازمان تاکسیرانی شهر یزداجرای عملیات ساماندهی بایگانی ها و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۹۰یزد
۸۵منطقه آزاد  قشمارائه و پیاده سازی، راه انداز و آموزش سامانه یکپارچه مدیریت زمین و مستغلات شهرسازی،GIS سازمان۱۳۹۰هرمزگان
۸۶شهرداری احمد آبادپشتیبانی سال دوم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰یزد
۸۷شهرداری بندر عباسارائه و پیاده سازی سیستم های شهرسازی ،درآمد و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰هرمزگان
۸۸شهرداری چابهاراجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1390سیستان و بلوچستان
۸۹شهرداری خرمدرهاجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر (فاز دوم)۱۳۹۰زنجان
۹۰شهرداری دامغاناجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ۹۰) تحت وب۱۳۹۰سمنان
۹۱شهرداری قیداراجرای پروژه مشاوره ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک 1390زنجان
۹۲شهرداری فریمانارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰خراسان رضوی
۹۳شهرداری بندر عباسارائه و پیاده سازی سیستم عوارض پسماند۱۳۹۱هرمزگان
۹۴شهرداری چابهارپشتیبانی سال دوم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۱سیستان و بلوچستان
۹۵شهرداری احمد آبادپشتیبانی سال سوم – قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۱یزد
۹۶شهرداری بندر خمیرپشتیبانی سال اول قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۱هرمزگان
۹۷شهرداری ارکاناجرای پروژه مشاوره ممیزی و ساماندهی بایگانی ها۱۳۹۱یزد
۹۸شهرداری بندر لنگهاجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1391هرمزگان
۹۹شهرداری خرمدرهاجرای عملیات ممیزی املاک و معابر منطقه ۲ و رفع مغایرت املاک منطقه یک۱۳۹۱زنجان
۱۰۰شهرداری مرودشتارائه و پیاده سازی سیستم های شهرنگار (تحت وب)-اجرای عملیات ممیزی  و ساماندهی بایگانی ۱۰۰۰ ملک 1391فارس 
101شهرداری بندر عباساجرای عملیات ساماندهی بایگانی اداره ارزیابی 1391هرمزگان
۱۰۲شهرداری بندر عباساجرای عملیات ساماندهی بایگانی شهرداری منطقه یک۱۳۹۱هرمزگان
۱۰۳شهرداری نوشهرارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و GIS+کانورت اطلاعات۱۳۹۱مازنداران
۱۰۴شهرداری بندر عباسپشتیبانی سال اول نرم افزار جامع ممیزی املاک ومعابر  و نرم افزار جامع اطلاعات و محاسبات عوارض نوسازی۱۳۹۱هرمزگان
۱۰۵شهرداری قماجرای پروژه شناسایی و انجام امور منطقه بندی شهر و ارائه نقشه و گزارش۱۳۹۱قم
۱۰۶شهرداری کرمانشاهاجرای پروژه شناسایی و انجام امور منطقه بندی شهر و ارائه نقشه و گزارش۱۳۹۱کرمانشاه
۱۰۷مسکن و شهرسازی یزداجرای پروژه تهیه آلبوم شناسایی اراضی یزد (متمم قرارداد)۱۳۹۱یزد
۱۰۸شهرداری بندر عباساجرای پروژه پیاده سازی نرم افزار نقل و انتقال۱۳۹۱هرمزگان
۱۰۹شهرداری تفتپشتیبانی  سال اول قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۱یزد
۱۱۰شهرداری فرهادگردارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی، نوسازی و GIS1392-90خراسان رضوی
۱۱۱شهرداری دامغاناجرای عملیات ساماندهی بایگانی ها و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۹۲سمنان
۱۱۲شهرداری اشکذرپشتیبانی  سال اول   قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۲یزد
۱۱۳شهرداری اردکان اجرای پروژه مشاوره ممیزی و ساماندهی بایگانی ها۱۳۹۲یزد
۱۱۴شهرداری منظریهارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و GIS1392اصفهان
۱۱۵شهرداری بندرعباساجرای عملیات درج تعرفه های درآمدی۱۳۹۲منطقه یک بندرعباس
۱۱۶شهرداری بندرعباسپشتیبانی سال دوم نرم افزار جامع ممیزی املاک ومعابر  و نرم افزار جامع اطلاعات و محاسبات عوارض نوسازی۱۳۹۲منطقه ۱، ۲ و ۳
۱۱۷شهرداری چابهارارائه و پیاده سازی سامانه وب نگار۱۳۹۲سیستان و بلوچستان
۱۱۸شهرداری اردکان ارائه و پیاده سازی سامانه وب نگار۱۳۹۲یزد
۱۱۹شهرداری خلیل شهرارائه و پیاده سازی نرم افزارهای  ممیزی ، نوسازی و کسب و پیشه۱۳۹۲مازندران
۱۲۰شهرداری مینابارائه و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۲هرمزگان
۱۲۱شهرداری چگنهارائه و پیاده سازی مجموعه نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و gis1392خراسان رضوی
۱۲۲شهرداری بندرعباساجرای عملیات ممیزی و برداشت اطلاعات املاک و معابر شهر۱۳۹۲هرمزگان
۱۲۳شهرداری بندرخمیرپشتیبانی سال دوم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۲هرمزگان
۱۲۴شهرداری بندرخمیرارائه و پیاده سازی سامانه وب نگار۱۳۹۲هرمزگان
۱۲۵شهرداری بندرعباساجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS-فاز ۱۱۳۹۲هرمزگان
۱۲۶شهرداری بندرعباسپشتیبانی سال  اول- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) – منطقه یک۱۳۹۲هرمزگان
۱۲۷شهرداری منطقه ۲ بندرعباسارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و GIS و نرم افزار وب نگار۱۳۹۲هزمزگان
۱۲۸شهرداری ابهرپشتیبانی سال اول- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۲زنجان
۱۲۹شهرداری منطقه ۳بندرعباسارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و GIS و نرم افزار وب نگار۱۳۹۲هزمزگان
۱۳۰شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال چهارم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۲یزد
۱۳۱شهرداری حاجی آبادپشتیبانی  سال اول- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS(شهرنگار ویندوز)۱۳۹۳هرمزگان
۱۳۲شهرداری درگهاناجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۳هرمزگان
۱۳۳شهرداری یزدبرداشت اطلاعات از املاک تجاری شهریزد (قرارداد دوم)۱۳۹۳یزد
۱۳۴شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال پنجم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393یزد
۱۳۵شهرداری بندرخمیرپشتیبانی سال سوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393هرمزگان
۱۳۶شهرداری تفتپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393یزد
۱۳۷شهرداری بندرعباساجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS- فاز ۲۱۳۹۳هرمزگان
۱۳۸شهرداری اشکذرپشتیبانی سال دوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393یزد
۱۳۹شهرداری نوشهراجرای عملیات ساماندهی بایگانی، ممیزی معابر، تهیه نقشه های طرح تفضیلی و فق GIS و …۱۳۹۳مازندران
۱۴۰شهرداری بندرعباسپشتیبانی سال سوم نرم افزار جامع ممیزی املاک ومعابر  و نرم افزار جامع اطلاعات و محاسبات عوارض نوسازی۱۳۹۳هرمزگان
۱۴۱شهرداری ورامیناجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۳تهران
۱۴۲شهرداری شهربابکپشتیبانی  سال اول-  قرارداد نرم افزار ممیزی، نوسازی، کسب و پیشه و GIS (شهرنگار۲) 1393کرمان
۱۴۳شهرداری میبداجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۳یزد
۱۴۴شهرداری بندرعباس (منطقه ۱)پشتیبانی سال دوم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) – منطقه یک (اصلاحیه)۱۳۹۳هرمزگان
۱۴۵شهرداری بندرعباس (منطقه ۲)اجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS- (شهرنگار وب) – شهرداری منطقه ۲۱۳۹۳هرمزگان
۱۴۶شهرداری بندرعباس (منطقه ۳)اجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS- (شهرنگار وب) – شهرداری منطقه ۳۱۳۹۳هرمزگان
۱۴۷شهرداری بندرعباس (مرکز)اجرای پروژه برداشت اطلاعات واحدهای تجاری بندرعباس۱۳۹۳هرمزگان
۱۴۸شهرداری تفتپشتیبانی سال سوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393یزد
۱۴۹شهرداری بندرعباساجرای عملیات ساماندهی بایگاهی  و ایجاد آرشیوالترونیک شهرداری منطقه ۲ بندرعباس۱۳۹۴هرمزگان
۱۵۰شهرداری بندرخمیرپشتیبانی  سال چهارم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1394هرمزگان
۱۵۱شهرداری میبداجرای پروژه مشاوره و نظارت بر پروژه های ممیزی املاک و معابر و ساماندهی بایگانی۱۳۹۴یزد
۱۵۲شهرداری فارغاناجرای عملیات ممیزی املاک و معابر شهر و ارائه نرم افزار شهرنگار (تحت ویندوز)۱۳۹۴هرمزگان
۱۵۳شهرداری خرم درهپشتیبانی سال اول قرارداد نرم افزار ممیزی- نوسازی- کسب و پیشه و نقشه (تحت ویندوز)۱۳۹۴زنجان
۱۵۴شهرداری احمد آبادپشتیبانی سال ششم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۴یزد
۱۵۵شهرداری حاجی آبادپشتیبانی  سال دوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS ( تحت ویندوز)۱۳۹۴هرمزگان
۱۵۶شهرداری اشکذرپشتیبانی سال سوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۴یزد
۱۵۷شهرداری چابهاراجرای عملیات ممیزی املاک شهر ، به روز آوری نقشه شهر وفق GIS و تطبیق اطلاعات ممیزی جدید  با اطلاعات قدیم پرونده های املاک موجود در بایگانی شهرداری (پروژه ممیزی)۱۳۹۴سیستان و بلوچستان
۱۵۸شهرداری بندرعباسارائه و پیاده سازی فاز سوم سامانه شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) در مناطق سه گانه بندرعباس۱۳۹۴هرمزگان
۱۵۹شهرداری بندرکنگاجرای پروژه تحقیق، پزوهش، نصب، پیاده سازی و آموزش نرم افزار شهرنگار ویندوز۱۳۹۴هرمزگان
۱۶۰شهرداری بندرعباس (منطقه ۱)پشتیبانی  سال سوم – قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار۲) – منطقه یک (تمدیدیه)۱۳۹۴هرمزگان
۱۶۱شهرداری همداناجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۴همدان
۱۶۲شهرداری بندرخمیراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS(شهرنگار وب)۱۳۹۴هرمزگان
۱۶۳شهرداری قیداراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS(شهرنگار وب)۱۳۹۴زنجان
۱۶۴شهرداری بجنوردقرارداد فروش و آموزش سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS(شهرنگار وب)۱۳۹۴خراسان شمالی 
165شهرداری ورامین اجرای فاز دوم پروژه  عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۴تهران 
166شهرداری زارچپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1394یزد
۱۶۷شهرداری بندرعباس ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های شهرسازی ، نوساری و مشاغل و کمیسیون ماده۱۰۰ارزیابی و تملک (منطقه۳)۱۳۹۴هرمزگان 
168شهرداری بندرعباس تکمیل پروژه ممیزی و برداشت اطلاعات املاک شهر در محدوده شهرداری منطقه سه 1394هرمزگان 
169شهرداری نوشهرمتمم قرارداد ساماندهی بایگانی ، ورود مجدد اطلاعات واحد های ممیزی شده و …۱۳۹۵مازندران
۱۷۰شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال هفتم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۵یزد
۱۷۱شهرداری بندرخمیرپشتیبانی سال پنجم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۵هرمزگان
۱۷۲شهرداری اشکذرپشتیبانی سال چهارم  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۵یزد
۱۷۳شهرداری شهربابکپشتیبانی  سال دوم-  قرارداد نرم افزار ممیزی، نوسازی، کسب و پیشه و GIS (شهرنگار۲) 1395کرمان
۱۷۴شهرداری خلیل شهرپشتیبانی  سال اول-  قرارداد نرم افزار ممیزی، نوسازی، کسب و پیشه (شهرنگار۲) 1395مازندارن
۱۷۵شهرداری خرمدرهپشتیبانی  سال دوم-  قرارداد نرم افزار ممیزی، نوسازی، کسب و پیشه و GIS (شهرنگار۲) 1395زنجان
۱۷۶شهرداری گلستانپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1395تهران
۱۷۷شهرداری تفتپشتیبانی سال چهارم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1395یزد
۱۷۸شهرداری شیرازممیزی املاک محدوده پایلوت شهر شیراز۱۳۹۵فارس 
179شهرداری مرودشتپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1395فارس 
180شهرداری منظریهپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1395اصفهان
۱۸۱شهرداری اردکان اجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۵یزد
۱۸۲شهرداری بندرعباسطراحی و تولید صفحه و درگاه الکترونیکی اختصاصی دفاتر پیشخوان شهر بندرعباس۱۳۹۵هرمزگان
۱۸۳شهرداری بندرعباسساماندهی بایگانی پرونده های نوسازی منطقه ۲۱۳۹۵هرمزگان
۱۸۴شهرداری جاجرماجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۶خراسان شمالی
۱۸۵شهرداری احمد آبادپشتیبانی سال هشتم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۶یزد
۱۸۶شهرداری شهربابکپشتیبانی سال سوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۶کرمان
۱۸۷شهرداری تفتپشتیبانی سال پنجم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۶یزد
۱۸۸شهرداری چابهاراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۶سیستان و بلوچستان
۱۸۹شهرداری میبدمتمم اجرای پروژه مشاوره و نظارت بر طرح ممیزی املاک و معابر۱۳۹۶یزد
۱۹۰منطقه آزاد چابهاراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۶چابهار
۱۹۱شهرداری اشکذرپشتیبانی سال پنجم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۶یزد
۱۹۲شهرداری بندرعباسممیزی املاک و معابر و برآوری نقشه های هوایی موجود و تهیه لایه های نقشه های شهر وفق GIS
(فاز دوم ممیزی منطقه یک و دو)
۱۳۹۶هرمزگان
۱۹۳شهرداری میناباجرای عملیات ممیزی املاک و معابر، ورود اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات شهری، بروزآوری نقشه های شهر وفق GIS1396میناب
۱۹۴شهرداری زارچپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1396یزد
۱۹۵شهرداری بندرلنگهپشتیبانی سال اول –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1396یزد
۱۹۶شهرداری خلیل شهرپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1396مازندران
۱۹۷شهرداری سراواناجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۶سیستان و بلوچستان
۱۹۸شرکت بارین تجارت الکترونیکاجرا و پیاده سازی سامانه تحت وب اتوماسیون اداری۱۳۹۶یزد
۱۹۹شهرداری مرودشتپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1396فارس 
200شهرداری درگهانپشتیبانی سال اول –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1396هرمزگان
۲۰۱شهرداری بندرعباسپشتیبانی سال اول –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1396هرمزگان
۲۰۲شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال نهم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397یزد
۲۰۳شهرداری رازپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397خراسان شمالی
۲۰۴شهرداری خلیل شهرپشتیبانی سال سوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397مازندران
۲۰۵شهرداری مرودشتاجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)- نسخه سوم (اصلاحیه قرارداد شماره ۹۱/۲/۰۳/۷۱۴۹ مورخ ۹۱/۰۶/۲۳) 1397فارس 
206شهرداری  بندرخمیراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)- نسخه سوم 1397هرمزگان
۲۰۷شهرداری بندرعباساجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)- نسخه سوم 1397هرمزگان
۲۰۸شهرداری گلستانپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397تهران
۲۰۹شهرداری بندرکنگپشتیبانی سال  اول  –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397هزمزگان