فهرست کارها و پروژه های انجام شده و درحال انجام (در سطح کشور) با موضوع ممیزی املاک و معابر، تهیه بانک اطلاعات و بروزآوری نقشه های شهر وفق GIS و …

ردیفنام سازمانعنوان قراردادتاریخ قرارداداستان مربوطه
۱ شهرداری شاهدیه اجرای پروژه ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1379 یزد
۲  شهرداری زارچ اجرای پروژه ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1382 یزد
۳  شهرداری حمیدیا اجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1383 یزد
۴   شهرداری اشکذر اجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1383 یزد
۵    شهرداری حاجی آباد اجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1383هرمزگان 
6شهرداری کرماناجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1384 کرمان 
7شهرداری تفت اجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1385 یزد
۸ شهرداری زرقاناجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1385فارس 
9شهرداری رفسنجان اجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1386 کرمان 
10شهرداری بندر خمیراجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1386هرمزگان 
11شهرداری یزداجرای پروژه نظارت بر حسن انجام کار قرارداد داده آمایی و ممیزی۱۳۸۶یزد
۱۲شرکت گازیزداجرای پروژه تعیین اطلاعات ممیزی و شبکه گاز شهر تفت 1386 یزد
۱۳شرکت گازیزداجرای پروژه تهیه الکترونیک نقشه ها۱۳۸۶ یزد
۱۴شهرداری خرم درهاجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1386 زنجان 
15سازمان مسکن و شهرسازی یزداجرای پروژه تعیین کاربریها و شناخت اراضی شهرزارچ۱۳۸۶ یزد
۱۶سازمان مسکن و شهرسازی یزداجرای پروژه تعیین کاربریها و شناخت اراضی شهر یزد۱۳۸۶ یزد
۱۷شهرداری چابهاراجرای پروژه تهیه نقشه های GIS REAGY … و تهیه نرم افزار واکذاری املاک ۲۰۰۰هکتار۱۳۸۷ سیستان و بلوچستان
۱۸شهرداری چابهاراجرای عملیات برداشت اطلاعات معابر و استخراج اطلاعات شهرسازی۱۳۸۷ سیستان و بلوچستان
۱۹شهرداری اردکان اجرای عملیات مشاوره ممیزی و ساماندهی بایگانی ها۱۳۸۸ یزد
۲۰شهرداری شهربابکاجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1388 کرمان 
21شهرداری گلستاناجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1388 تهران 
22سازمان آمار و فناوری یزداجرای پروژه تهیه (RFP) پایانه مسافربری۱۳۸۸یزد
۲۳شهرداری ابهراجرای پروژه بروز رسانی نقشه های GIS Ready1389ابهر
۲۴سازمان آمار و فناوری یزداجرای پروژه تهیه (RFP) ممیزی املاک دولتی۱۳۸۹یزد
۲۵شهرداری یزداجرای عملیات برداشت اطلاعات از املاک تجاری شهریزد (قرارداد اول)۱۳۸۹یزد
۲۶شرکت بهسازی و عمران شهری ایراناجرای عملیات ممیزی املاک و تهیه سیستم حسابداری املاک و اراضی۱۳۸۹تهران
۲۷شهرداری جاجرماجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1390خراسان شمالی
۲۸شهرداری ابهراجرای پروژه اصلاح کدهای نوسازی املاک شهر ابهر۱۳۹۰زنجان
۲۹شهرداری چابهاراجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1390سیستان و بلوچستان
۳۰شهرداری خرمدرهاجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر (فاز دوم)۱۳۹۰زنجان
۳۱شهرداری دامغاناجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ۹۰) تحت وب۱۳۹۰سمنان
۳۲شهرداری ارکاناجرای پروژه مشاوره ممیزی و ساماندهی بایگانی ها۱۳۹۱یزد
۳۳شهرداری بندر لنگهاجرای عملیات ممیزی وایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر 1391هرمزگان
۳۴شهرداری خرمدرهاجرای عملیات ممیزی املاک و معابر منطقه ۲ و رفع مغایرت املاک منطقه یک۱۳۹۱زنجان
۳۵شهرداری قماجرای پروژه شناسایی و انجام امور منطقه بندی شهر و ارائه نقشه و گزارش۱۳۹۱قم
۳۶شهرداری کرمانشاهاجرای پروژه شناسایی و انجام امور منطقه بندی شهر و ارائه نقشه و گزارش۱۳۹۱کرمانشاه
۳۷مسکن و شهرسازی یزداجرای پروژه تهیه آلبوم شناسایی اراضی یزد (متمم قرارداد)۱۳۹۱یزد
۳۸شهرداری اردکان اجرای پروژه مشاوره ممیزی و ساماندهی بایگانی ها۱۳۹۲یزد
۳۹شهرداری بندرعباساجرای عملیات ممیزی و برداشت اطلاعات املاک و معابر شهر۱۳۹۲هرمزگان
۴۰شهرداری درگهاناجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۳هرمزگان
۴۱شهرداری یزدبرداشت اطلاعات از املاک تجاری شهریزد (قرارداد دوم)۱۳۹۳یزد
۴۲شهرداری ورامیناجرای عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۳تهران
۴۳شهرداری بندرعباس (مرکز)اجرای پروژه برداشت اطلاعات واحدهای تجاری بندرعباس۱۳۹۳هرمزگان
۴۴شهرداری میبداجرای پروژه مشاوره و نظارت بر پروژه های ممیزی املاک و معابر و ساماندهی بایگانی۱۳۹۴هرمزگان
۴۵شهرداری فارغاناجرای عملیات ممیزی املاک و معابر شهر و ارائه نرم افزار شهرنگار (تحت ویندوز)۱۳۹۴هرمزگان
۴۶شهرداری چابهاراجرای عملیات ممیزی املاک شهر ، به روز آوری نقشه شهر وفق GIS و تطبیق اطلاعات ممیزی جدید  با اطلاعات قدیم پرونده های املاک موجود در بایگانی شهرداری (پروژه ممیزی)۱۳۹۴سیستان و بلوچستان
۴۷شهرداری ورامین اجرای فاز دوم پروژه  عملیات ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات املاک و معابر شهر و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی و نوسازی (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۴تهران 
48شهرداری بندرعباس تکمیل پروژه ممیزی و برداشت اطلاعات املاک شهر در محدوده شهرداری منطقه سه 1394هرمزگان 
49شهرداری شیرازممیزی املاک محدوده پایلوت شهر شیراز۱۳۹۵فارس 
50شهرداری میبدمتمم اجرای پروژه مشاوره و نظارت بر طرح ممیزی املاک و معابر۱۳۹۶یزد
۵۱شهرداری بندرعباسممیزی املاک و معابر و برآوری نقشه های هوایی موجود و تهیه لایه های نقشه های شهر وفق GIS
(فاز دوم ممیزی منطقه یک و دو)
۱۳۹۶هرمزگان
۵۲شهرداری میناباجرای عملیات ممیزی املاک و معابر، ورود اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات شهری، بروزآوری نقشه های شهر وفق GIS1396میناب