فهرست کارها و پروژه های انجام شده و درحال انجام (در سطح کشور) با موضوع ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک

ردیفنام سازمانعنوان قراردادتاریخ قرارداداستان مربوطه
۱ شهرداری شاهدیه اجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۲ یزد
۲شهرداری زارچاجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۲یزد
۳ شهرداری اشکذر  اجرای عملیات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۴ یزد
۴شهرداری حاجی آباداجرای عملیات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۴هرمزگان 
5 شهرداری زرقان اجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۵فارس 
6شهرداری منطقه ۱یزد اجرای پروژه نظارت ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۷ یزد
۷شهرداری چابهاراجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۷ سیستان و بلوچستان
۸شهرداری بندر خمیراجرای عملیات ساماندهی بایگانی  و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۸هرمزگان 
9شهرداری میناباجرای عملیات ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۸۸هرمزگان 
10شهرداری ایور         اجرای عملیات ساماندهی بایگانی،ممیزی و بروز رسانی نقشه های GIS Ready1388 خراسان شمالی
۱۱شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشوراجرای عملیات ساماندهی بایگانی ( ماشین آلات )۱۳۸۸ تهران 
12شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشوراجرای عملیات ساماندهی بایگانی ( بایگانی هیئت سه نفره )۱۳۸۸ تهران 
13شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشوراجرای عملیات ساماندهی بایگانی  (بایگانی ادار حقوقی)۱۳۸۹ تهران 
14سازمان تاکسیرانی شهر یزداجرای عملیات ساماندهی بایگانی ها و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۹۰یزد
۱۵شهرداری قیداراجرای پروژه مشاوره ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک 1390زنجان
۱۶شهرداری بندر عباساجرای عملیات ساماندهی بایگانی اداره ارزیابی 1391هرمزگان
۱۷شهرداری بندر عباساجرای عملیات ساماندهی بایگانی شهرداری منطقه یک۱۳۹۱هرمزگان
۱۸شهرداری بندر عباساجرای پروژه پیاده سازی نرم افزار نقل و انتقال۱۳۹۱هرمزگان
۱۹شهرداری دامغاناجرای عملیات ساماندهی بایگانی ها و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و مدارک۱۳۹۲سمنان
۲۰شهرداری بندرعباساجرای عملیات ساماندهی بایگاهی  و ایجاد آرشیوالترونیک شهرداری منطقه ۲ بندرعباس۱۳۹۴هرمزگان
۲۱شهرداری بندرعباس ساماندهی بایگانی و ایجاد آرشیو الکترونیک پرونده های شهرسازی ، نوساری و مشاغل و کمیسیون ماده۱۰۰ارزیابی و تملک (منطقه۳)۱۳۹۴هرمزگان 
22شهرداری نوشهرمتمم قرارداد ساماندهی بایگانی ، ورود مجدد اطلاعات واحد های ممیزی شده و …۱۳۹۵مازندران
۲۳شهرداری بندرعباسساماندهی بایگانی پرونده های نوسازی منطقه ۲۱۳۹۵هرمزگان