زیر سامانه مهندسین ناظر

 • اطلاعات مهندسین ناظر (حقیقی و حقوقی)
 • تعاریف
  • مقدار سهمیه قابل انتقال
  • حداکثر تعداد انجام کار
  • صلاحیت ها و رشته های مهندسی
  • مقدار مجاز استفاده از سهمیه سال بعد
  • هزینه دستمزد کروکی
  • رشته صلاحیت انواع شرکت ها
 • امکان ثبت گزارشهای مهندس ناظر مربوط به هر ملک
 • ارسال سیستمی گزارش به شهرداری و نظام مهندسی
 • مشاهده گزارشهای ارسالی
 • استفاده از وب سرویس جهت ایجاد ارتباط با سیستم مهندسین ناظر نظام مهندسی