نرم افزار موبایل مأمورین بازدید

 • مشخص کردن نقاط بازدید روزانه بر روی نقشه
 • امکان نگهداری و سینک کردن دیتا در مواقع قطع ارتباط اینترنتی
 • مسیریابی بهینه نقطه بازدید و نزدیکترین نقطه
 • امکان مشاهده لیست بازدید روزانه
 • ثبت و یادداشت و یا ترسیم در نقطه مورد نظر
 • موقعیت یابی ملک مورد نظر برای بازدید
 • تصویر برداری و الحاق تصویر به نقطه مورد نظر
 • مشاهده تصاویر بایگانی پرونده
 • مشخص کردن نقاط بازدید و باقیمانده
 • ارسال اطلاعات بصورت online و off line
 • مشخص کردن نقاط بازدید روزانه بر روی نقشه
 • امکان نگهداری و سینک کردن دیتا در مواقع قطع ارتباط اینترنتی