اطلاعات پرونده مرتبط با نقشـــــه

 • امکان تشکیل پرونده جدید
 • امکان جستجوهای مختلف مبتنی بر نقشه
 • امکان تغییر کد نوسازی قدیم به جدید
 • امکان حذف پرونده خاص
 • اطلاعات مجاز مندرج در گواهی
 • اطلاعات سند
 • اطلاعات مجاز موجود
 • اطلاعات پایه
 • اطلاعات پیش نویس پروانه ها
 • امکان ویراش کد نوسازی
 • اطلاعات موجود، ممیزی، بازدید
 • سابقه تخلفات ساختمانی
 • ارزش منطقه بندی عرصه
 • امکان کانورت اطلاعات

و …