فهرست کارها و پروژه های انجام شده و درحال انجام (در سطح کشور) با موضوع ارائه و پیاده سازی سامانه شهرسازی، نوسازی، درآمد و GIS (تحت ویندوز و تحت وب)

ردیفنام سازمانعنوان قراردادتاریخ قرارداداستان مربوطه
۱  شهرداری منطقه ۱ و ۲ بندرعباسارائه و پیاده سازی سیستم اطلاعات ممیزی و وصول عوارض (شهرنگار۱)۱۳۷۷هرمزگان 
2 شهرداری شاهدیه ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۳ یزد
۳  شهرداری مرودشت ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۲فارس 
4   شهرداری خرم دره ارائه و پیاده سازی سیستم اطلاعات ممیزی و وصول عوارض (شهرنگار۱)۱۳۸۳ زنجان 
5شهرداری مینابارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۴هرمزگان 
6 شهرداری زارچ ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۴ یزد
۷ شهرداری اشکذر  ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۴ یزد
۸ شرکت مسکن سازان یزدتهیه و ارائه سیستم اطلاعات جغرافیائی  از املاک در بافت قدیم یزد۱۳۸۴ یزد
۹ شهرداری حمیدیا  ارائه و پیاده سازی سیستم اطلاعات ممیزی و وصول عوارض (شهرنگار۱)۱۳۸۵ یزد
۱۰شهرداری تفت ارائه و پیاده سازی سیستم اطلاعات ممیزی و وصول عوارض (شهرنگار۱)۱۳۸۵ یزد
۱۱شهرداری حاجی آباد ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۵هرمزگان 
12شهرداری مینابارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۵هرمزگان 
13اداره کل راه و ترابری یزدارائه و پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات جغرافیایی راهها 1385 یزد
۱۴ شهرداری زرقان ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۶فارس 
15شهرداری بندر خمیرارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS (شهرنگار۱)۱۳۸۶هرمزگان 
16شهرداری چابهارارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ سیستان و بلوچستان
۱۷شهرداری شاهدیهارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷یزد
۱۸شهرداری احمد آبادارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ یزد
۱۹ شهرداری زارچ ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ یزد
۲۰شهرداری مرودشتارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷فارس 
21شهرداری تفتارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ یزد
۲۲شهرداری اشکذرارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۷ یزد
۲۳شهرداری حمیدیاارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸ یزد
۲۴ شهرداری میناب ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸هرمزگان 
25شهرداری حاجی آباد  ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸هرمزگان 
26شهرداری ابهرارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸ زنجان
۲۷شهرداری قشم ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸هرمزگان 
28شهرداری بیکاهارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸هرمزگان 
29شهرداری اردکان ارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸ یزد
۳۰شهرداری ایورارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۸ خراسان شمالی
۳۱شهرداری بندر خمیرارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹هرمزگان 
32شهرداری بندر عباسارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹بندر عباس
۳۳شهرداری شهر رازارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹خراسان شمالی
۳۴شهرداری تیتکانلوارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹خراسان شمالی
۳۵شهرداری فاروجارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹خراسان شمالی
۳۶شهرداری حصارو گرمخانارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS  (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹خراسان شمالی
۳۷شهرداری  احمد آبادپشتیبانی سال  اول قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹یزد
۳۸شهرداری  چابهارپشتیبانی سال اول قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۸۹سیستان و بلوچستان
۳۹شهرداری چابهارارائه و پیاده سازی نرم افزار وصول عوارض خودرو (تحت وب)۱۳۸۹سیستان و بلوچستان
۴۰شهرداری قاضیارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰خراسان شمالی
۴۱شهرداری قیدارارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰زنجان
۴۲شهرداری جاجرمارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی ،‌ نوسازی GIS(شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰خراسان شمالی
۴۳منطقه آزاد  قشمارائه و پیاده سازی، راه انداز و آموزش سامانه یکپارچه مدیریت زمین و مستغلات شهرسازی،GIS سازمان۱۳۹۰هرمزگان
۴۴شهرداری احمد آبادپشتیبانی سال دوم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰یزد
۴۵شهرداری بندر عباسارائه و پیاده سازی سیستم های شهرسازی ،درآمد و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰هرمزگان
۴۶شهرداری فریمانارائه و پیاده سازی نرم افزار شهرسازی،‌ نوسازی GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۰خراسان رضوی
۴۷شهرداری بندر عباسارائه و پیاده سازی سیستم عوارض پسماند۱۳۹۱هرمزگان
۴۸شهرداری چابهارپشتیبانی سال دوم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۱سیستان و بلوچستان
۴۹شهرداری احمد آبادپشتیبانی سال سوم – قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۱یزد
۵۰شهرداری بندر خمیرپشتیبانی سال اول قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۱هرمزگان
۵۱شهرداری مرودشتارائه و پیاده سازی سیستم های شهرنگار (تحت وب)-اجرای عملیات ممیزی  و ساماندهی بایگانی ۱۰۰۰ ملک 1391فارس 
52شهرداری نوشهرارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و GIS+کانورت اطلاعات۱۳۹۱مازنداران
۵۳شهرداری بندر عباسپشتیبانی سال اول نرم افزار جامع ممیزی املاک ومعابر  و نرم افزار جامع اطلاعات و محاسبات عوارض نوسازی۱۳۹۱هرمزگان
۵۴شهرداری تفتپشتیبانی  سال اول قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۱یزد
۵۵شهرداری فرهادگردارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی، نوسازی و GIS1392-90خراسان رضوی
۵۶شهرداری اشکذرپشتیبانی  سال اول   قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۲یزد
۵۷شهرداری منظریهارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و GIS1392اصفهان
۵۸شهرداری بندرعباساجرای عملیات درج تعرفه های درآمدی۱۳۹۲هرمزگان
۵۹شهرداری بندرعباسپشتیبانی سال دوم نرم افزار جامع ممیزی املاک ومعابر  و نرم افزار جامع اطلاعات و محاسبات عوارض نوسازی۱۳۹۲هزمزگان
۶۰شهرداری چابهارارائه و پیاده سازی سامانه وب نگار۱۳۹۲سیستان و بلوچستان
۶۱شهرداری اردکان ارائه و پیاده سازی سامانه وب نگار۱۳۹۲یزد
۶۲شهرداری خلیل شهرارائه و پیاده سازی نرم افزارهای  ممیزی ، نوسازی و کسب و پیشه۱۳۹۲مازندران
۶۳شهرداری مینابارائه و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۲هرمزگان
۶۴شهرداری چگنهارائه و پیاده سازی مجموعه نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و gis1392خراسان رضوی
۶۵شهرداری بندرخمیرپشتیبانی سال دوم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۲هرمزگان
۶۶شهرداری بندرخمیرارائه و پیاده سازی سامانه وب نگار۱۳۹۲هرمزگان
۶۷شهرداری بندرعباساجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS-فاز ۱۱۳۹۲هرمزگان
۶۸شهرداری بندرعباسپشتیبانی سال  اول- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) – منطقه یک۱۳۹۲هرمزگان
۶۹شهرداری منطقه ۲ بندرعباسارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و GIS و نرم افزار وب نگار۱۳۹۲هرمزگان
۷۰شهرداری ابهرپشتیبانی سال اول- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۲زنجان
۷۱شهرداری منطقه ۳بندرعباسارائه و پیاده سازی نرم افزارهای شهرسازی ، نوسازی و GIS و نرم افزار وب نگار۱۳۹۲هزمزگان
۷۲شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال چهارم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۲یزد
۷۳شهرداری حاجی آبادپشتیبانی  سال اول- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS(شهرنگار ویندوز)۱۳۹۳هرمزگان
۷۴شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال پنجم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393یزد
۷۵شهرداری بندرخمیرپشتیبانی سال سوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393هرمزگان
۷۶شهرداری تفتپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393یزد
۷۷شهرداری بندرعباساجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS- فاز ۲۱۳۹۳هرمزگان
۷۸شهرداری اشکذرپشتیبانی سال دوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393یزد
۷۹شهرداری نوشهراجرای عملیات ساماندهی بایگانی، ممیزی معابر، تهیه نقشه های طرح تفضیلی و فق GIS و …۱۳۹۳مازندران
۸۰شهرداری بندرعباسپشتیبانی سال سوم نرم افزار جامع ممیزی املاک ومعابر  و نرم افزار جامع اطلاعات و محاسبات عوارض نوسازی۱۳۹۳هرمزگان
۸۱شهرداری شهربابکپشتیبانی  سال اول-  قرارداد نرم افزار ممیزی، نوسازی، کسب و پیشه و GIS (شهرنگار۲) 1393کرمان
۸۲شهرداری میبداجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۳یزد
۸۳شهرداری بندرعباس (منطقه ۱)پشتیبانی سال دوم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) – منطقه یک (اصلاحیه)۱۳۹۳هرمزگان
۸۴شهرداری بندرعباس (منطقه ۲)اجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS- (شهرنگار وب) – شهرداری منطقه ۲۱۳۹۳هرمزگان
۸۵شهرداری بندرعباس (منطقه ۳)اجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS- (شهرنگار وب) – شهرداری منطقه ۳۱۳۹۳هرمزگان
۸۶شهرداری تفتپشتیبانی سال سوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1393یزد
۸۷شهرداری بندرخمیرپشتیبانی  سال چهارم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1394هرمزگان
۸۸شهرداری خرم درهپشتیبانی سال اول قرارداد نرم افزار ممیزی- نوسازی- کسب و پیشه و نقشه (تحت ویندوز)۱۳۹۴زنجان
۸۹شهرداری احمد آبادپشتیبانی سال ششم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۴یزد
۹۰شهرداری حاجی آبادپشتیبانی  سال دوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS ( تحت ویندوز)۱۳۹۴هرمزگان
۹۱شهرداری اشکذرپشتیبانی سال سوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۴یزد
۹۲شهرداری بندرعباسارائه و پیاده سازی فاز سوم سامانه شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) در مناطق سه گانه بندرعباس۱۳۹۴هرمزگان
۹۳شهرداری بندرکنگاجرای پروژه تحقیق، پزوهش، نصب، پیاده سازی و آموزش نرم افزار شهرنگار ویندوز۱۳۹۴هرمزگان
۹۴شهرداری بندرعباس (منطقه ۱)پشتیبانی  سال سوم – قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار۲) – منطقه یک (تمدیدیه)۱۳۹۴هرمزگان
۹۵شهرداری همداناجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۴همدان
۹۶شهرداری بندرخمیراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS(شهرنگار وب)۱۳۹۴هرمزگان
۹۷شهرداری قیداراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS(شهرنگار وب)۱۳۹۴زنجان
۹۸شهرداری بجنوردقرارداد فروش و آموزش سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS(شهرنگار وب)۱۳۹۴خراسان شمالی 
99شهرداری زارچپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1394یزد
۱۰۰شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال هفتم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۵یزد
۱۰۱شهرداری بندرخمیرپشتیبانی سال پنجم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۵هرمزگان
۱۰۲شهرداری اشکذرپشتیبانی سال چهارم  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۵یزد
۱۰۳شهرداری شهربابکپشتیبانی  سال دوم-  قرارداد نرم افزار ممیزی، نوسازی، کسب و پیشه و GIS (شهرنگار۲) 1395کرمان
۱۰۴شهرداری خلیل شهرپشتیبانی  سال اول-  قرارداد نرم افزار ممیزی، نوسازی، کسب و پیشه (شهرنگار۲) 1395مازندارن
۱۰۵شهرداری خرمدرهپشتیبانی  سال دوم-  قرارداد نرم افزار ممیزی، نوسازی، کسب و پیشه و GIS (شهرنگار۲) 1395زنجان
۱۰۶شهرداری گلستانپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1395تهران
۱۰۷شهرداری تفتپشتیبانی سال چهارم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1395یزد
۱۰۸شهرداری مرودشتپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1395فارس 
109شهرداری منظریهپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1395اصفهان
۱۱۰شهرداری اردکان اجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۵یزد
۱۱۱شهرداری بندرعباسطراحی و تولید صفحه و درگاه الکترونیکی اختصاصی دفاتر پیشخوان شهر بندرعباس۱۳۹۵هرمزگان
۱۱۲شهرداری جاجرماجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۶خراسان شمالی
۱۱۳شهرداری احمد آبادپشتیبانی سال هشتم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۶یزد
۱۱۴شهرداری شهربابکپشتیبانی سال سوم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۶کرمان
۱۱۵شهرداری تفتپشتیبانی سال پنجم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۶یزد
۱۱۶شهرداری چابهاراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۶سیستان و بلوچستان
۱۱۷منطقه آزاد چابهاراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۶چابهار
۱۱۸شهرداری اشکذرپشتیبانی سال پنجم-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۶یزد
۱۱۹شهرداری زارچپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1396یزد
۱۲۰شهرداری بندرلنگهپشتیبانی سال اول –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1396یزد
۱۲۱شهرداری خلیل شهرپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1396مازندران
۱۲۲شهرداری سراواناجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۶سیستان و بلوچستان
۱۲۳شرکت بارین تجارت الکترونیکاجرا و پیاده سازی سامانه تحت وب اتوماسیون اداری۱۳۹۶یزد
۱۲۴شهرداری مرودشتپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1396فارس 
125شهرداری درگهانپشتیبانی سال اول –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز) 1396هرمزگان
۱۲۶شهرداری بندرعباسپشتیبانی سال اول –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1396هرمزگان
۱۲۷شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال نهم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397یزد
۱۲۸شهرداری رازپشتیبانی سال اول-  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397خراسان شمالی
۱۲۹شهرداری خلیل شهرپشتیبانی سال سوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397مازندران
۱۳۰شهرداری مرودشتاجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)- نسخه سوم (اصلاحیه قرارداد شماره ۹۱/۲/۰۳/۷۱۴۹ مورخ ۹۱/۰۶/۲۳) 1397فارس 
131شهرداری  بندرخمیراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)- نسخه سوم 1397هرمزگان
۱۳۲شهرداری بندرعباساجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)- نسخه سوم 1397هرمزگان
۱۳۳شهرداری گلستانپشتیبانی سال دوم –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397تهران
۱۳۴شهرداری بندرکنگپشتیبانی سال  اول  –  قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) 1397هزمزگان
۱۳۵شهرداری شهرباباکپشتیبانی سال چهارم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۷کرمان
۱۳۶شهرداری جاجرمپشتیبانی سال اول- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۷خراسان شمالی
۱۳۷شهرداری بستکاجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب)۱۳۹۷خراسان شمالی
۱۳۸شهرداری تفت پشتیبانی سال ششم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۷یزد
۱۳۹شهرداری بندرخمیراجرا و پیاده سازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و GIS تحت BPMS (شهرنگار وب- نسخه ۳)۱۳۹۷هرمزگان
۱۴۰شهرداری زرقاننصب ، پیاده سازی،آموزش و راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد GIS (شهرنگار وب- نسخه ۳)۱۳۹۷فارس
۱۴۱شهرداری بندرعباسنصب ، پیاده سازی،آموزش و راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد GIS (شهرنگار وب- نسخه ۳)۱۳۹۷هرمزگان
۱۴۲شهرداری سیدانبرداشت اطلاعات املاک و معابر، ورود اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات شهری، بروزآوری و ایجاد لایه های نقشه های GISREADY1396فارس
۱۴۳شهرداری حاجی آبادپشتیبانی سال سوم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS ( تحت ویندوز)۱۳۹۷هرمزگان
۱۴۴شهرداری بندرلنگهپشتیبانی سال دوم – قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۷هرمزگان
۱۴۵شهرداری اشکذرپشتیبانی سال ششم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (تحت ویندوز)۱۳۹۷یزد
۱۴۶شهرداری خرمدرهپشتیبانی سال سوم- قرارداد نرم افزار ممیزی، نوسازی، کسب و پیشه و GIS (شهرنگار۲)۱۳۹۷زنجان
۱۴۷شهرداری شاهدیهنصب، پیاده سازی، آموزش و راه اندازی سامانه شهرسازی، نوسازی، درآمد و GIS (شهرنگار وب-نسخه ۳) و تبدیل اطلاعات از سیستم قدیم به سیستم جدید۱۳۹۷یزد
۱۴۸شهرداری ورامینخرید، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی نرم افزار ممیزی و GIS تحت وب و عوارض نوسازی همراه با قابلیت استفاده تحت وب برای شهروندان شهر ورامین۱۳۹۷تهران
۱۴۹شهرداری لارنصب، آموزش راه اندازی سامانه شهرسازی، نوسازی، درآمد، کسب و پیشه و GIS به همراه آماده سازی نقشه پایه املاک و معابر وفق GIS و نیز انتقال اطلاعات از نرم افزار قدیم به جدید، درگاه شهروندان و نرم افزار موبایل (اپ)۱۳۹۷فارس
۱۵۰شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال دهم – قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۸یزد
۱۵۱شهرداری جاجرمپشتیبانی سال دوم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۸خراسان شمالی
۱۵۲شهرداری یزدممیزی و پیگیری و وصول عوارضات ساختمان های تجاری سطح شهر یزد۱۳۹۸یزد
۱۵۳شهرداری خانه زنیانایجاد شهرداری الکترونیک۱۳۹۸فارس
۱۵۴شهرداری رفسنجانبرداشت اطلاعات املاک و معابر بخشی از شهر ، صدور فیش عوارض نوسازی و کسب و پیشه، و صول وجه عوارض و جریمه کیسیون ماده ۱۰۰۱۳۹۸کرمان
۱۵۵اداره ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی ساماندهی و ایجاد آرشیو الکترونیک از اسناد و پرونده های ثبتی واحد شهرستان جاجرم۱۳۹۸خراسان شمالی
۱۵۶شهرداری تفتپشتیبانی سال هفتم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۸یزد
۱۵۷شهرداری بندرعباسپشتیبانی سال دوم – قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۸هرمزگان
۱۵۸شهرداری شهربابکپشتیبانی سال پنجم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۸کرمان
۱۵۹شهرداری بندرکنگپشتیبانی سال دوم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۸هرمزگان
۱۶۰شهرداری بندرلنگهپشتیبانی سال سوم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۸هرمزگان
۱۶۱شهرداری اشکذرپشتیبانی سال هفتم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۸یزد
۱۶۲شهرداری منظریهپشتیبانی سال دوم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۸یزد
۱۶۳شهرداری ورامین پشتیبانی سال اول – قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۸تهران
۱۶۴شهرداری سیدانفاکتور فروش نرم افزار کسب و پیشه، نوسازی و بایگانی۱۳۹۸فارس
۱۶۵شهرداری رازپشتیبانی سال دوم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۸خراسان شمالی
۱۶۶شهرداری بجنورد پشتیبانی سال اول قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب- نسخه ۳)۱۳۹۸خراسان شمالی
۱۶۷شهرداری ورامینممیزی املاک و معابر شهر – فاز سوم۱۳۹۸تهران
۱۶۸شهرداری مرودشتفاکتور فروش سامانه عوارض خودرو و درگاه عمومی خدمات شهروندان۱۳۹۸فارس
۱۶۹شهرداری ایرانشهرایجاد شهرداری الکترونیک۱۳۹۸سیستان و بلوچستان
۱۷۰شهرداری نوشهرارائه خدمات پشتیبانی و آموزش سامانه شهرسازی، نوسازی، درآمد و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۹مازندران
۱۷۱شهرداری بندرعباسخرید برنامه نرم افزار نامگذاری معابر فاقد نام۱۳۹۹هرمزگان
۱۷۲شهرداری جاجرمپشتیبانی سال سوم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۹خراسان شمالی
۱۷۳شهرداری زرقانپشتیبانی سال اول- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۹فارس
۱۷۴منطقه آزاد چابهارپشتیبانی سال اول- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب) و پیاده سازی سامانه مهندسین ناظر و واگذاری قطعات۱۳۹۹سیستان و بلوچستان
۱۷۵شهرداری احمدآبادپشتیبانی سال یازدهم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۹یزد
۱۷۶شهرداری بندرکنگپشتیبانی سال سوم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۹هرمزگان
۱۷۷شهرداری بستکپشتیبانی سال اول- قرارداد فاز اول پیاده سازی نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۹هرمزگان
۱۷۸شهرداری بستکپیاده سازی، آموزش و پشتیبانی فاز دوم سامانه شهرسازی، نوسازی، درآمد و GIS و اجرای عملیات عکسبرداری با پهپاد و تهیه نقشه شهر بستک۱۳۹۹هرمزگان
۱۷۹شهرداری بجنورددرج تعرفه های بهای خدمات شهری در شهرداری بجنورد۱۳۹۹خراسان شمالی
۱۸۰شهرداری رازپشتیبانی سال سوم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۹خراسان شمالی
۱۸۱شهرداری ورامینممیزی املاک و معابر شهر – فاز سوم۱۳۹۹تهران
۱۸۲شهرداری اشکذرپشتیبانی سال هشتم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار ویندوز)۱۳۹۹یزد
۱۸۳شهرداری کنارکنصب، آموزش و راه اندازی سامانه شهرسازی، نوساسزی، درآمد و GIS (شهرنگار وب- نسخه ۳)- تهیه تصاویر هوایی با استفاده از پهپاد و تهیه نقشه محدوده املاک و معابر شهر وفق GIS1399سیستان و بلوچستان
۱۸۴شهرداری تفتپشتیبانی سال هفتم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۹یزد
۱۸۵سازمان منطقه آزاد چابهارساماندهی بایگانی پرونده های شهرسازی، نوسازی، آب و برق موجود در سازمان۱۳۹۹سیستان و بلوچستان
۱۸۶شهرداری فسانصب، آموزش و راه اندازی سامانه شهرسازی، نوساسزی، درآمد و GIS (شهرنگار وب- نسخه ۳)۱۳۹۹فارس
۱۸۷شهرداری شهربابکپشتیبانی سال هفتم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۹کرمان
۱۸۸شهرداری نوشهرقرارداد استقرار نیرو۱۳۹۹مازندران
۱۸۹شهرداری چابهارپشتیبانی سال هفتم- قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب)۱۳۹۹سیستان و بلوچستان
۱۹۰شهرداری بجنوردپشتیبانی سال دوم قرارداد نرم افزار شهرسازی، نوسازی و GIS (شهرنگار وب- نسخه ۳)۱۳۹۹خراسان شمالی